Home ÉLETMÓD Üres Lakásokra Lehet Pályázni – Rászorulók, Kis Pénzből Élő Családok Figyelem! 2...

Üres Lakásokra Lehet Pályázni – Rászorulók, Kis Pénzből Élő Családok Figyelem! 2 Lakásra Írtak Ki Pályázatot

SHARE

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve
pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok
(továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

Pályázat kiírásának időpontja: 2016. Szeptember 15.

A közzététel rendje:
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig
közzéteszi honlapján (www.netzrt.hu). A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint
illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén
közzéteszik.
Pályázati feltételek:
Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel már lakásbérleti
jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § k. pontjában meghatározott) természetes személyek az
alábbiak szerint:
1. A tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel
határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, akinek
– lakbér-,
– közmű-, és
– társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség)
tartozása nincs, továbbá akinek
– az általa addig lakott ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas.
2. Tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a természetes személy is, aki saját maga, vagy
akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója

– időskorúak járadékában vagy ápolási díjban (melynek formája: súlyosan
fogyatékos személy ápolása, vagy tartósan beteg, 18 év alatti személy ápolása, ide
nem értve az önkormányzat képviselő testülete által megállapított ápolási díjat)
vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben vagy gyermeknevelési
támogatásban részesül,
vagy
– saját jogú nyugellátásban vagy özvegyi nyugdíjban (ide nem értve az ideiglenes
özvegyi nyugdíjat) vagy szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű
személyek ellátásában (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) részesül,
kivéve, ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel,
vagy
– a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, akire tekintettel családi
pótlékra jogosult,
és emellett
– lakásfenntartási támogatásban vagy
– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatásban vagy
– aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban) vagy
– a háztartásában nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül vagy
– közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.
Azon természetes személyek esetén, akik szociális rászorultságát a 2. pont szerint családi
pótlékra való jogosultság, időkorúak járadékában vagy ápolási díjban való részesülés alapozza
meg, tartalék ingatlanra igény akkor jelenthet be, ha nincs más lakhatást biztosító joga
(tulajdonjog, haszonélvezeti vagy özvegyi jog), vagy ha van, az adott ingatlan nem felel meg
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben meghatározott
méltányolható lakásigény minimumának sem.
3. Tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a természetes személy is, aki saját maga, vagy
akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója
– olyan jelzáloghitel- vagy lízingdíj hátralékkal rendelkezik, vagy olyan végrehajtási
eljárás van ellene folyamatban, amelyre tekintettel a pénzügyi intézmény a
jelzáloghitelt vagy a lízingszerződést felmondta, vagy

– az említett személyek ellen olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben a
lakóhelyül szolgáló lakóingatlant lefoglalták, vagy
– a fentiek szerinti adós hitel- vagy lízingdíj tartozásáért helytállni köteles adóstárs,
dologi kötelezett vagy kezes.
Ha a 2. és 3. pont szerinti igénybejelentő természetes személynek az igénybejelentéskor
önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlanon bérleti szerződése áll fenn, akkor tarthat
igényt tartalék ingatlanra, ha
– lakbér-,
– közmű-, és
– társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség)
tartozása nincs, továbbá
– vállalja, hogy a fennálló bérleti szerződését legkésőbb a tartalék ingatlan
birtokbaadásáig megszünteti.
A pályázatok elbírálásának rendje:
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a tartalék ingatlanokra vonatkozó igényeket a közzétételt
követő hónap 15. napjáig fogadja be. A befogadási időszak alatt beérkezett pályázatok
elbírálásának rendjét a fent hivatkozott Kormányrendelet szabja meg a következők szerint:
Amennyiben ugyanarra a tartalék ingatlanra a befogadási időszak alatt több – a fent
hivatkozott Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek egyaránt megfelelő –
igénybejelentés érkezik, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (bérbeadó) az alábbi sorrendet állítja
fel:
1. A felmondott jelzáloghitel vagy lízingszerződéssel, végrehajtási eljárásban lefoglalt
lakóingatlannal rendelkező pályázók.
2. A bérbeadóval a pályázat benyújtásakor már lakásbérleti jogviszonyban álló pályázók.
3. A tartalék ingatlan fekvésével azonos helyen lakóhellyel rendelkező pályázók.
4. A több, családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő pályázók.
5. A pályázatukat korábban benyújtó pályázók (azonos napon benyújtott pályázatok között
a bérbeadó közjegyző által hitelesített sorsolással dönt).
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 napon belül
döntést hoz, amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor. Hiánypótlás esetén az elbírálásra
megállapított időtartam a hiánypótlás határidejével meghosszabbodik. Amennyiben a
pályázó a hiánypótlásra vonatkozó felhívást nem, vagy nem megfelelően (hiányosan) teljesíti,
újabb hiánypótlásra lehetőség nincsen, a pályázat kiírója a rendelkezésre álló adatok alapján
hozza meg döntését.

A bérbeadásra meghirdetett tartalék ingatlanok:
A bérbeadásra meghirdetett ingatlanok listáját a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete
tartalmazza.
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által bérbeadásra meghirdetett tartalék ingatlanok előzetes
telefoni bejelentkezést követően, a kiíró által meghatározott időpontokban megtekinthetők. A
megtekintés részleteiről a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást az
alábbi telefonszámon.

Az adott tartalék ingatlan megtekintéséhez az Ügyfélszolgálat a telefoni bejelentkezéskor az
érdeklődőt regisztrálja a név, a lakcím és a telefoni elérhetőség rögzítésével. A kitűzött
időpontról a regisztrált jelentkező telefoni értesítést kap.
A leendő bérlő jogai és kötelezettségei:
– határozatlan időre szóló lakásbérleti jogviszony létesítése méltányos bérleti díj
ellenében,
– havi bérleti díj rendszeres, határidőben történő megfizetése,
– közüzemi díjak, közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség)
rendszeres, határidőben történő megfizetése,
– az ingatlan rendeltetésszerű használata, a használat ellenőrzésének elősegítése,
– erre vonatkozó bérbeadói kötelezés esetén előrefizetős közüzemi mérőóra
felszerelése,
– a költözés költségeinek viselése.
A bérlő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó bővebb információk megtalálhatók a Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. honlapján a „Bérlők” menüpontban, a „Bérlők jogai és kötelezettségei”
elnevezésű fejezetben nevesített Általános Szerződési Feltételek címszó alatt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtásához a Pályázati Felhívás 2. számú mellékletében szereplő Pályázati
Adatlap megfelelő kitöltése szükséges, amely a tartalék ingatlan fekvése szerint illetékes
önkormányzat hirdetőtábláján is közzétételre kerül a Pályázati Felhívással együtt.
5
A kitöltött Pályázati Adatlapot a benne felsorolt dokumentumokkal együtt a befogadási
időszak utolsó napjáig, azaz Október 15. napjáig postára kell adni, vagy személyesen el
kell juttatni a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14. szám alatti
székhelyére (Ügyfélszolgálatára).

A pályázattal kapcsolatban bővebb információt a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ügyfélszolgálata
nyújt a 06-1-795-5100 telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a
befogadási időszak lejárta előtt visszavonja.

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.
Honlap: www.netzrt.hu
E-mail: tartalekingatlan@netzrt.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
1.

Ingatlan címe: 4600 Kisvárda, Tompos úti lakótelep 16/B. 1. em. 3.
Lakás alapterülete: 35 m2
Jellege: társasházi lakás
Szobák száma: 1 szoba + 1 félszoba
Komfort fokozata: összkomfortos
Közmű ellátottsága: áram, víz, távhő
Fűtés: távfűtés
Melegvíz ellátás: távhő
Bérleti díj: 8 062 Ft/hó
Közös költség: nincs információ
Ingatlanba beköltözhető személyek száma (a bérlővel/bérlőtárssal együtt): legfeljebb 3 fő.

Pest megye
2.

Ingatlan címe: 2120 Dunakeszi, Iskola utca 9. fszt. 2.
Lakás alapterülete: 35 m2
Jellege: társasházi lakás
Szobák száma: 1 szoba + 1 félszoba
Komfort fokozata: összkomfortos
Közmű ellátottsága: áram, víz, távhő
Fűtés: távfűtés
Melegvíz ellátás: távhő
Bérleti díj: 9 250 Ft/hó
Közös költség: 5 005 Ft/hó
Ingatlanba beköltözhető személyek száma (a bérlővel/bérlőtárssal együtt): legfeljebb 3 fő.