Home Blog

[WPGP gif_id=”4132″ width=”600″]

giphy

via GIPHY

Öreg néni kihívta a Rendőröket, amikor meglátták miért, ledöbbentek

Nyugalmazott rendőr ismerősöm mesélte, hogy a kapitányságra, ahol dolgozott, egyszer betelefonált egy kissé zavarodott idős néni, hogy a szomszéd lopja a lakását, amit úgy ér el, hogy a két ingatlant elválasztó falat mindig egy kicsit eltolja. Ki is küldtek két jobban megtermett rendőr srácot, akik felmentek a nénihez, felmérték a bűntény helyszínét, majd nekifeszültek az ominózus falnak, és jól visszatolták, a néni pedig hálásan megköszönte! :)))

 

Új csalásra figyelmeztet a Híradó – könnyű elhinni!

A társaság nevében nyereményjátékra hivatkozva keresnek meg telefonon ügyfeleket, és azt állítják, hogy egy nyereményjátékban telefonszámukat kisorsolták. A Szerencsejáték Zrt. hangsúlyozta, hogy nem szervez ilyen akciót.

Az érintetteknek egy bankautomatánál regisztrálniuk kell kódot, amely valójában egy mobiltelefonszám. Ennek begépelése után azonban az áldozatok valójában a csalók telefonegyenlegeit töltik fel – közölte a Szerencsejáték Zrt. a beérkezett bejelentések alapján.

Forrás : hirado.hu

Ez a  hivatalos közlemény a Szerencsejáték Zrt-től!

Csalási kísérletek a Szerencsejáték Zrt. nevében

A Szerencsejáték Zrt. ismételten felhívja a figyelmet arra a jelenleg is zajló telefonos sorozat-csalásra, melynek során társaságunk nevében ismeretlen személyek hívnak fel véletlenszerűen embereket.

Az utóbbi hetekben számos bejelentést kaptunk arról, hogy kéretlen telefonálók nyereményjátékra hivatkozva keresnek fel telefonon ügyfeleket, és azt állítják, hogy telefonszámukat kisorsolták.

A nyeremény átvételének feltételeként arról tájékoztatnak, hogy egy bank-automatánál regisztrálni kell egy általuk megadott kódot, mely valójában egy mobiltelefonszám, aminek begépelése után a gyanútlan áldozat a csalók mobiltelefon egyenlegeit tölti fel.

Tájékoztatjuk játékosainkat, hogy a Szerencsejáték Zrt. nem szervez ilyen sorsolást.

Kérjük, hogy akik hasonló esettel találkoznak, semmiképp se tegyenek eleget a csalók kérésének, és lehetőség szerint jelentsék be az esetet a lakhelyük szerint illetékes rendőr-kapitányságon.

Forrás : http://www.szerencsejatek.hu

Üres Lakásokra Lehet Pályázni – Rászorulók, Kis Pénzből Élő Családok Figyelem! 2 Lakásra Írtak Ki Pályázatot

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve
pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok
(továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

Pályázat kiírásának időpontja: 2016. Szeptember 15.

A közzététel rendje:
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig
közzéteszi honlapján (www.netzrt.hu). A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint
illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén
közzéteszik.
Pályázati feltételek:
Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel már lakásbérleti
jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § k. pontjában meghatározott) természetes személyek az
alábbiak szerint:
1. A tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel
határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, akinek
– lakbér-,
– közmű-, és
– társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség)
tartozása nincs, továbbá akinek
– az általa addig lakott ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas.
2. Tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a természetes személy is, aki saját maga, vagy
akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója

– időskorúak járadékában vagy ápolási díjban (melynek formája: súlyosan
fogyatékos személy ápolása, vagy tartósan beteg, 18 év alatti személy ápolása, ide
nem értve az önkormányzat képviselő testülete által megállapított ápolási díjat)
vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben vagy gyermeknevelési
támogatásban részesül,
vagy
– saját jogú nyugellátásban vagy özvegyi nyugdíjban (ide nem értve az ideiglenes
özvegyi nyugdíjat) vagy szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű
személyek ellátásában (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) részesül,
kivéve, ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel,
vagy
– a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, akire tekintettel családi
pótlékra jogosult,
és emellett
– lakásfenntartási támogatásban vagy
– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatásban vagy
– aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban) vagy
– a háztartásában nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül vagy
– közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.
Azon természetes személyek esetén, akik szociális rászorultságát a 2. pont szerint családi
pótlékra való jogosultság, időkorúak járadékában vagy ápolási díjban való részesülés alapozza
meg, tartalék ingatlanra igény akkor jelenthet be, ha nincs más lakhatást biztosító joga
(tulajdonjog, haszonélvezeti vagy özvegyi jog), vagy ha van, az adott ingatlan nem felel meg
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben meghatározott
méltányolható lakásigény minimumának sem.
3. Tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a természetes személy is, aki saját maga, vagy
akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója
– olyan jelzáloghitel- vagy lízingdíj hátralékkal rendelkezik, vagy olyan végrehajtási
eljárás van ellene folyamatban, amelyre tekintettel a pénzügyi intézmény a
jelzáloghitelt vagy a lízingszerződést felmondta, vagy

– az említett személyek ellen olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben a
lakóhelyül szolgáló lakóingatlant lefoglalták, vagy
– a fentiek szerinti adós hitel- vagy lízingdíj tartozásáért helytállni köteles adóstárs,
dologi kötelezett vagy kezes.
Ha a 2. és 3. pont szerinti igénybejelentő természetes személynek az igénybejelentéskor
önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlanon bérleti szerződése áll fenn, akkor tarthat
igényt tartalék ingatlanra, ha
– lakbér-,
– közmű-, és
– társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség)
tartozása nincs, továbbá
– vállalja, hogy a fennálló bérleti szerződését legkésőbb a tartalék ingatlan
birtokbaadásáig megszünteti.
A pályázatok elbírálásának rendje:
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a tartalék ingatlanokra vonatkozó igényeket a közzétételt
követő hónap 15. napjáig fogadja be. A befogadási időszak alatt beérkezett pályázatok
elbírálásának rendjét a fent hivatkozott Kormányrendelet szabja meg a következők szerint:
Amennyiben ugyanarra a tartalék ingatlanra a befogadási időszak alatt több – a fent
hivatkozott Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek egyaránt megfelelő –
igénybejelentés érkezik, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (bérbeadó) az alábbi sorrendet állítja
fel:
1. A felmondott jelzáloghitel vagy lízingszerződéssel, végrehajtási eljárásban lefoglalt
lakóingatlannal rendelkező pályázók.
2. A bérbeadóval a pályázat benyújtásakor már lakásbérleti jogviszonyban álló pályázók.
3. A tartalék ingatlan fekvésével azonos helyen lakóhellyel rendelkező pályázók.
4. A több, családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő pályázók.
5. A pályázatukat korábban benyújtó pályázók (azonos napon benyújtott pályázatok között
a bérbeadó közjegyző által hitelesített sorsolással dönt).
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 napon belül
döntést hoz, amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor. Hiánypótlás esetén az elbírálásra
megállapított időtartam a hiánypótlás határidejével meghosszabbodik. Amennyiben a
pályázó a hiánypótlásra vonatkozó felhívást nem, vagy nem megfelelően (hiányosan) teljesíti,
újabb hiánypótlásra lehetőség nincsen, a pályázat kiírója a rendelkezésre álló adatok alapján
hozza meg döntését.

A bérbeadásra meghirdetett tartalék ingatlanok:
A bérbeadásra meghirdetett ingatlanok listáját a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete
tartalmazza.
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által bérbeadásra meghirdetett tartalék ingatlanok előzetes
telefoni bejelentkezést követően, a kiíró által meghatározott időpontokban megtekinthetők. A
megtekintés részleteiről a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást az
alábbi telefonszámon.

Az adott tartalék ingatlan megtekintéséhez az Ügyfélszolgálat a telefoni bejelentkezéskor az
érdeklődőt regisztrálja a név, a lakcím és a telefoni elérhetőség rögzítésével. A kitűzött
időpontról a regisztrált jelentkező telefoni értesítést kap.
A leendő bérlő jogai és kötelezettségei:
– határozatlan időre szóló lakásbérleti jogviszony létesítése méltányos bérleti díj
ellenében,
– havi bérleti díj rendszeres, határidőben történő megfizetése,
– közüzemi díjak, közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség)
rendszeres, határidőben történő megfizetése,
– az ingatlan rendeltetésszerű használata, a használat ellenőrzésének elősegítése,
– erre vonatkozó bérbeadói kötelezés esetén előrefizetős közüzemi mérőóra
felszerelése,
– a költözés költségeinek viselése.
A bérlő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó bővebb információk megtalálhatók a Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. honlapján a „Bérlők” menüpontban, a „Bérlők jogai és kötelezettségei”
elnevezésű fejezetben nevesített Általános Szerződési Feltételek címszó alatt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtásához a Pályázati Felhívás 2. számú mellékletében szereplő Pályázati
Adatlap megfelelő kitöltése szükséges, amely a tartalék ingatlan fekvése szerint illetékes
önkormányzat hirdetőtábláján is közzétételre kerül a Pályázati Felhívással együtt.
5
A kitöltött Pályázati Adatlapot a benne felsorolt dokumentumokkal együtt a befogadási
időszak utolsó napjáig, azaz Október 15. napjáig postára kell adni, vagy személyesen el
kell juttatni a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14. szám alatti
székhelyére (Ügyfélszolgálatára).

A pályázattal kapcsolatban bővebb információt a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ügyfélszolgálata
nyújt a 06-1-795-5100 telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a
befogadási időszak lejárta előtt visszavonja.

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.
Honlap: www.netzrt.hu
E-mail: tartalekingatlan@netzrt.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
1.

Ingatlan címe: 4600 Kisvárda, Tompos úti lakótelep 16/B. 1. em. 3.
Lakás alapterülete: 35 m2
Jellege: társasházi lakás
Szobák száma: 1 szoba + 1 félszoba
Komfort fokozata: összkomfortos
Közmű ellátottsága: áram, víz, távhő
Fűtés: távfűtés
Melegvíz ellátás: távhő
Bérleti díj: 8 062 Ft/hó
Közös költség: nincs információ
Ingatlanba beköltözhető személyek száma (a bérlővel/bérlőtárssal együtt): legfeljebb 3 fő.

Pest megye
2.

Ingatlan címe: 2120 Dunakeszi, Iskola utca 9. fszt. 2.
Lakás alapterülete: 35 m2
Jellege: társasházi lakás
Szobák száma: 1 szoba + 1 félszoba
Komfort fokozata: összkomfortos
Közmű ellátottsága: áram, víz, távhő
Fűtés: távfűtés
Melegvíz ellátás: távhő
Bérleti díj: 9 250 Ft/hó
Közös költség: 5 005 Ft/hó
Ingatlanba beköltözhető személyek száma (a bérlővel/bérlőtárssal együtt): legfeljebb 3 fő.

Gyász! Meghalt az Edda híres zenésze!

A híres gitáros halálhíre lesújtotta a legendás együttes tagjait. Együtt gyászolják elvesztett barátjukat!

Bubu, vagyis Gellért Tibor először gitáron játszott velük, az utóbbi évtizetben pedig hangosítóként követte az együttest. Az Edda Művek közösségi oldalukon búcsúztak tőle, miután a közönség miskolci koncertjükön gyanút fogott, hiszen a hangosító pultnál nem a megszokott arccal találkozhattak.

Forrás: Ripost

A Te okostelefonodon is rajta van ez a szuper dolog, de valószínűleg nem használod! – ezután fogod!

Mindenkinek van az okostelefonjában, de nem mindenki tudja, mire jó. Utóbbiaknak készült a rövid összefoglaló.

A Bluetooth kis hatótávolságú, vezeték nélküli adatcseréhez használt kommunikációs szabvány: használatával automatikusan létesíthetünk rádiós kapcsolatot a készülékek között. Messze nem csak okostelefonban használatos, bár a legtöbben így találkoznak először vele. Bluetooth modullal szerelik a laptopok többségét, számos hangszórót, egeret, billentyűzetet, fejhallgatót.

A szabványt 1999-ben vezették be (1.0), ma leginkább a 4.0 verzió van használatban, a legújabb a 4.2-es.

Mi a különbség a gyakorlatban a Bluetooth és az NFC között?

Hasonló megoldásokról van szó, de az NFC nem igényel párosítást – azaz a két készüléknek nem kell jelszóval azonosítani egymást; legfeljebb csak 10 centi távolságban kapcsolódik, míg a Bluetooth teljesítménytől függően több tízméternyi távolságokat is összeköt. Az NFC használatos mobilfizetésre, a Bluetooth nem.

Hogyan kapcsoljuk be?

Lépjünk a Beállítások/Bluetooth menüpontba, s a „tolókapcsolóval” aktiváljuk. Engedélyezzük a másik készülék keresését: miután mindkét készüléken bekapcsoltuk a szolgáltatást, kis idő elteltével megjelenik a csatlakoztatni kívánt eszköz neve, azt érintsük meg. Többnyire egy egyszerű jelszót kell beírni.

Bár csekély a fogyasztása, már csak biztonsági okokból is iktassuk ki használat után.

Mire használhatjuk?

Kényelmesen csatlakoztathatunk vele a mobilhoz a vezeték nélküli fejhallgatót, hangszórót és még számtalan eszközt – extrém példánk a képen. Talán legfőbb előnye, hogy segítségével nem kell kábelrengetegbe bonyolódni. A hands-free, szabadkezes megoldás különösen hasznos autósoknak, hiszen az egyszer „összeismertetett” készülékek automatikusan felismerik egymást, s a telefon- és adatforgalom egyszerű kihangosító megoldásokkal is megkönnyíti a vezetők életét.

A Bluetoothszal fájlokat tudunk a másik készülékre küldeni, ami igen jól jöhet wifi és mobil adatkapcsolat hiányában.

Forrás : hirado.hu

Váratlan lépést tett a Tesco! – erre nem számítottunk!

Közzétette a Tesco a honlapján, hová lehet menni mostantól megint 24 órában vásárolni.

A multi tájékoztatása szerint összesen 11 Tesco-hipermarket lesz nyitva éjjel-nappal nyitva tart.

A hét minden napján folyamatosan nyitvatartó hipermarketek:

TESCO Budaörs Hipermarket 2040 Budaörs Kinizsi út 1–3. 00:00 – 24:00
TESCO Extra Debrecen – Kishegyesi út 4031 Debrecen Kishegyesi út 1-11. 00:00 – 24:00
TESCO Extra Fogarasi út 1149 Budapest, XIV. kerület Pillangó u. 15. 00:00 – 24:00
TESCO Kaposvár Hipermarket 7400 Kaposvár Berzsenyi út 13. 00:00 – 24:00
TESCO Szeged Extra – Rókusi krt. 6724 Szeged Rókusi krt. 42-64. 00:00 – 24:00
TESCO Extra Váci út 1138 Budapest, XIII. kerület Gács u. 3. 00:00 – 24:00
TESCO Győr Szupermarket – Szigethy A. utca 9023 Győr Szigethy A. u. 112. 05:00 – 24:00
TESCO Expressz Szeged – Tisza Lajos krt. 6723 Szeged Tisza Lajos krt. 41. 05:00 – 24:00
TESCO Expressz Bp. – Kálvin tér 1091 Budapest, IX. kerület Kálvin tér 7. 05:00 – 24:00
TESCO Astoria Szupermarket 1088 Budapest, VIII. kerület Rákóczi út 1-3. 05:00 – 24:00

Ezen felül augusztus 31-ig még országszerte 23 üzletében várja meghosszabbított szezonális nyitvatartással a vásárlókat, akárcsak a Balatonnál, ahol a hiperek éjjel-nappali, vagy meghosszabbított nyitvatartásra állnak át

Forrás : http://lajk.startlap.hu, hvg.hu

4 költség, amit semmiképpen nem kell kifizetned, hiába kérik vagy követelik! – ne hagyd magad!

Ha albérletben élsz ezeket mindenképpen érdemes tudnod – a TE érdeked! Sok pénz múlhat rajta!
Ha albérletben laksz ezt feltétlenül tudnod kell!

4 költség, amit nem kell kifizetned, hiába mondják: ne hagyd!
Van, amit tudnod kell, hogy ne tehessenek meg, vagy fizettessenek ki veled bármit.

Ezeket a költségeket a bérbeadónak kell kifizetni és nem Neked, mint albérlőnek! Könnyen lehet, hogy megpróbálják majd kifizettetni Veled, de ne hagyd magad, a törvény szerint ezeket a költségeket, annak kell viselni, akié a alkás, aki kiadja a lakást!

1. Az ingatlan karbantartásával kapcsolatos költségek.
Vezetékrendszer, fűtési rendszer javítása, csap csöpögés, csatorna eldugulás, wc dugulás stb

2. Lakás vagy ház központi berendezéseinek a karbantartása, illetve javítása.
Mosogatógép, mosógép, tűzhely karbantartása, javítása.

3. Társasházban a közös használatra szolgáló helyiségek, folyosó, lift állagmegóvása, illetve a helyiségek berendezésében keletkezett hibák megszüntetésének költsége.

4. Lakás vagy ház energiatanusítványának kiállítása!

Ha a bérlő hibájából keletkezik a kár, akkor a a lakás kiadója követelheti a költségek megtérítését!

Az utóbbi időben sajnos rengeteg nagy vihar volt, ami rengeteg épületben, lakásban, családi házban okozott komoly károkat!A biztosítók csak eddig 92 millió forintot fizettek ki az ügyfeleknek.Csak a K&H biztosító összesen 13 350 lakásbiztosítási kárt rendezett a társaság augusztus végéig.

A kutatások szerint nagyjából fel vagyunk készülve az esetleges károkra, ugyanis 10 lakásból 7-nek van lakásbiztosítása. Érdemes megemlíteni, hogy idén augusztusig az átlagos kárösszeg a lakások esetében 43 ezer forint feletti volt!Ez már elég komoly összeg egy minimálbérhez közeli összegből élő család számára.

Nagy hiányosságokat tapasztaltak az albérletben élő fiatalok esetében, akiknek csak a legkisebb részének van biztosítása a lakásra, amelyben él!

Felhívják a a figyelmet arra, hogy minden albérletben élőnek fontos megvizsgálni, hogy vajon van-e biztosítás arra a lakásra, amelyben él, mert ha a kár után derül ki, hogy nincs, akkor nagyon kellemetlen meglepetés érheti az albérlőket is!Sokszor az a forgatókönyv, hogy a lakást kiadó tulajdonos kizárólag a lakásra köt biztosítást, ami éppenséggel a közvetlen viharkárokra fedezetet nyújt, de a bérlőknek érdemes kiegészítő biztosítást kötniük a saját ingóságaikra, például egy betörés vagy háztartási baleset esetére.

Sajnos előfordulhat olyan eset is, amikor a túlfeszültség a bérelt lakás konnektoraiban jelentkezik és ezáltal tönkreteszi a konnektorba bedugott sok esetben drága műszaki cikkeket, például egy több százezer forintos televíziót, számítógépet, mosógépet, mosogatógépet.Ebben az esetben ha a bérlő nem köt kiegészítő biztosítást az ingóságaira, akkor a biztosító nem fizet egyetlen forintot sem, a bérlőnek kell állnia minden kárt!Ahhoz, hogy ingóságainkat is biztonságban tudjuk, érdemes alaposan megnézni, mit fedez pontosan a lakás biztosítása

A cikk a www.penzcentrum.hu cikke alapján készült!

Legfrissebb cikkek

Close

A magyarokoldala.com sütiket használ. Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához. Tudjon meg többet...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close